Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Регистрирана на[Filter]
Име на процедура[Filter]
Срок за подаване на оферти[Filter]
Резултат от процедурата[Filter]
Спечелил[Filter]
URL адрес[Filter]
Правно основание[Filter]
Срок за закупуване на документация[Filter]
Файл[Filter]
Съобщения, въпроси и отговори[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
ОП-100004.10.2011 г.Доставка на горива за учебните и социални заведения на територията на Община Лом за отоплителен сезон 2011г-2012г. по две обособени позиции: Позиция №1 Доставка на твърди горива Позиция №2 Доставка на течни горива27.10.2011 г.   чл.41, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/17.10.2011 г.  
У-328.2.2012 г.'Обследване за енергийно сертифициране на общински сгради' Съгласно наредба №5 от 28.12.2006г. за технически таспорти на строежите.06.3.2012 г.Прекратена процедура  чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП   
У-420.3.2012 г.'Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти на Община Лом' по обособени позиции Обособена позиция №1: 'Извършване на независим финансов одит' на Проект №BG161PO001/1.0-07/2010/016 'Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Лом' Обособена позиция №2: 'Дейности за независим финансов одит' на Проект №BG161PO001-1.1.12-0011 'Технологично обновление на МБАЛ 'Св.Николай чудотворец- гр.Лом' Обособена позиция №3 'Независим финансов одит' по проект 'Център за настаняване от семеен тип 'За по-щастливо детство' по ОП 'Развитие на човешките ресурси'27.3.2012 г.Избран изпълнител за трите обособени позицииБлага Събева Чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП27.3.2012 г.  
У-528.3.2012 г.'Поддържане на зелени площи, градински и паркови съоръжения в гр. Лом за 2012 г.'04.4.2012 г.Избран изпълнител'ГК-ЛОМ' ООД чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП04.4.2012 г.  
д-114.2.2012 г.Доставка на бензин А95, евро дизел и пропан бутан за нуждите на Община Лом и ОП 'Чистота-Лом'26.3.2012 г.Избран изпълнител'ПЕТРОЛ' АДПосети връзкатачл.14, ал.2 от ЗОП15.3.2012 г.  
С-118.4.2012 г.'Ремонт на сграда общинска администрация, гр. Лом'25.4.2012 г.Избран изпълнител'КОМОС' ООД чл. 14, ал.3 от ЗОП25.4.2012 г.  
С-218.4.2012 г.Текущ ремонт на фасада дневен център за възрастни на пенсионна възраст 'Грижа за нашите родители', гр. Лом25.4.2012 г.Избран изпълнител'ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ' ЕАД Чл. 14, ал. 3 от ЗОП25.4.2012 г.  
С-318.4.2012 г.Текущ ремонт покрив и подпокривно простронство на обект: 'Център за социална рехабилитация и интеграция и ЦДГ № 12 'Звънче', гр. Лом25.4.2012 г.Избран изпълнител'КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ' ООД чл. 14, ал. 3 от ЗОП25.4.2012 г.  
У-621.4.2012 г.'Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР на обект: 'Реконструкция на уличната водопроводна мрежа и възстановяване на пътната инфраструктура след разкопаване за полагане на водопровод в с. Ковачица, Община Лом' по проект: 'Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа', финансиран по мярка 321 към ДФЗ, ПРСР 2007-2013г. с Договор №12/321/00493.02.5.2012 г.Избран изпълнител'ИНТЕРКОНСУЛТ' ЕООД чл. 14, ал. 3 от ЗОП.02.5.2012 г.  
С-424.4.2012 г.'СМР по саниране и обновяване на образователната инфраструктура на Община Лом '04.6.2012 г.   чл.14, ал.2 т.128.5.2012 г.  
У-126.4.2012 г.'Обработка на информация на БД за МДТ и разпечатване и доставяне на съобщения на данъкоплатците по МДТ'. Избран изпълнител'Електрон - М' ЕООД чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП   
С-523.3.2012 г.'Инженеринг /проектиране и изграждане/ на многофункционална сграда и прилежащата й инфраструктура за нуждите на ОП'Чистота-Лом' съгласно разпореждане на РС 'ПБЗН'' Избран изпълнител'КОМОС' ООД чл. 90, ал. 1 от ЗОП   
У-028.5.2012 г.'Сервиз и материали на устройства Konika Minplta' Избран изпълнител'Випимекс' ООД чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП   
Д-518.5.2012 г.'Доставка на оборудване, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на системи за видеонаблюдение и мрежи за интерактивно обучение в сградите на ПГ 'Найден Геров' и СОУЧЕМИ 'Д. Маринов', ЦДГ №7 'Калинка' и Детска ясла №1 и I-во ОУ 'Никола Първанов' град Лом'28.6.2012 г.Прекратена Посети връзкатачл.14 ал.1 т.2 от ЗОП18.6.2012 г.  
Д-318.5.2012 г.'Доставка на 150 броя специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип 'БОБЪР' 1,1 м3, с отклонение в полезния обем до 5%'15.6.2012 г.Избран изпълнител'ВРЗ ВОЛА ЕКО' ЕАДПосети връзкатаОткрита процедура08.6.2012 г.  
Д-613.6.2012 г.'ДОСТАВКА НА ЕДИН ФАБРИЧНО НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОМ'23.7.2012 г.Избран изпълнител'ЕКОДЖЕН' ООДПосети връзкатаОткрита процедура по чл. 14, ал. 1 от ЗОП13.7.2012 г.  
У-929.6.2012 г.'Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти във всички части, които съгласно ЗУТ и приложимата нормативна уредба са необходими за издаване на разрешение за строеж за реализация на проект: 'Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Трайково, Община Лом'27.7.2012 г.Прекратена Посети връзкатачл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП20.7.2012 г.  
У-0112.2.2013 г.„Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изпълнението на проект 'Технологично обновление на МБАЛ 'Св. Николай Чудотворец' гр. Лом' Избран изпълнител; Изпълнен договор.Арх. Пламен Ангелов чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП   
У-829.6.2012 г.'Текуща поддръжка на улично осветление за 2012 г. на територията на Община Лом '10.7.2012 г.Избран изпълнител'КОМОС' ООД чл. 14, ал. 4, т.209.7.2012 г.  
У-1721.11.2012 г.Изготвяне на идейни и технически проекти за ВиК мрежата за кв. „Младеново” и кв. „Момин Брод” на град Лом, Община Лом”като част от проект 'Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом” Избран изпълнителДЗЗД 'ИНФРА' чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП   
У-1918.12.2012 г.: 'Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на проекта 'Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Лом'' Избран изпълнител'МС ПРАЙМ СТУДИО' ЕООД чл.90, ал. 1, т. 3 от ЗОП   
У-823.5.2014 г.'Осигуряване на публичност, визуализация и доставка на рекламни материали' по проект: 'Община Лом - компетентна и ефективна администрация' по ОПАК 2007-2013 г. Избран изпълнителЕТ 'Инфофлекс-Галин Найденов' чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП   
У-705.6.2012 г.'Изработване на информационни материали и осигуряване на публичност по проекти на Община Лом, финансирани по ОПРР и ПРСР' Обособена позиция 1: 'Изработка на информационни материали и осигуряване на публичност' по проект № BG 161РО001/1.4-07/2010/016 'Изготвяне на интегриран план за градско развитие на град Лом' Обособена позиция 2: 'Изпълнение на дейностите по информиране и публичност' по проект № BG 161РО001/1.1-11/2011/011 'Технологично обновление на МБАЛ 'Св. Николай Чудотворец' гр. Лом' Обособена позиция 3: 'Осигуряване на информация и публичност по Проекта' по проект № 12/321/00493 към ДФЗ 'Подобряване качеството на живот в село Ковачица, община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа' Обособена позиция 4: 'Избор на изпълнител за изработване на рекламни материали и осигуряване на публичност' по проект № BG 161РО001/1.1-12/2011/039 'Изграждане на център за настаняване от семеен тип в град Лом'15.6.2012 г.Избран изпълнител'Спартак - Шони Транс' ООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП12.6.2012 г.  
Д-716.8.2012 г.'ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ЦДГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ'17.9.2012 г.Прекратена обособена позиция № 3 Избрани изпълнители на обособено позиция № 1, 2, 4, 5, 6'Интер' ЕООД за обособена позиция № 1, 2, 4. 'Сиг - инсвест' ООД за обособена позиция № 5. ЕТ 'Витан-Ж-Тодорка Младенова' за обособена позиция № 6Посети връзкатачл.14, ал. 3, т. 2 от ЗОП10.9.2012 г.  
У-1203.8.2012 г.'Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012 - 2013 г. по маршрути : 'Лом - Крива бара-Лом', 'Вълчедръм-Лом-Вълчедръм','Лом - Долни Цибър-Лом,'Лом -с. Расово - Крива бара - Лом', 'Вълчедръм - с. Златия - Лом - Вълчедръм'27.8.2012 г.Избрани изпълнители'Сиптом В', 'Хоризонт-Сашо Гинин', Монтана АТ'Посети връзкатачл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП20.8.2012 г.  
У-1017.7.2012 г.'Предоставяне на консултанска услуга за цялостната организация и управление на проект: 'Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, Община Лом, чрез инвестиционни инвестиции върху водопреносната мрежа'.27.7.2012 г.Избран изпълнител'ПРОТОКО ИЛ' ЕООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП25.7.2012 г.  
У-1609.11.2012 г.'Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията Община Лом за сезон 2012-2013 г.'19.11.2012 г.Избран изпълнител'ВЕРИТОД 2011' ЕООД чл. 14, ал. 4 т. 2 от ЗОП16.11.2012 г.  
Д-823.8.2012 г.'Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации и периферия за общинска администрация Лом; Центрове: ДЦСХ Лом; ЦСРИ; ЦНСТ; ДЦСХ - Ковачица, ОП Чистота'03.9.2012 г.Избран изпълнител'Жар' ЕООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП30.8.2012 г.  
С-617.8.2012 г.Ремонт на обекти от ІV-то класна пътната мрежа на Община Лом за 2012 г. с подобекти:17.9.2012 г.Прекратена Посети връзкатачл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП10.9.2012 г.  
С-717.8.2012 г.'Инженеринг / проектиране и ремонт/ на ул. 'Радецки'', гр. Лом17.9.2012 г.Прекратена Посети връзкатачл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП10.9.2012 г.  
Д-1016.10.2012 г.'ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ЦДГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ', в частта за възлагане на изпълнение на Обособена позиция № 3: 'Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди', Избран изпълнителЕТ 'ЦВЕТИ - ЧАВДАР АНТОНОВ' чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП   
У-1317.8.2012 г.'Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Лом'30.8.2012 г.Избран изпълнител'ПЪТИЩА М' ЕООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП27.8.2012 г.  
Д-1224.10.2012 г.'Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация Лом, по две обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: 'Доставка на канцеларски материали и формуляри'; 2.ПОЗИЦИЯ № 2: 'Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия'01.11.2012 г.Избрани изпълнители за двете позицииПозиция № 1 - 'Миволта - Володя Евстатиев', Позиция № 2 - 'АТС-България' ООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП31.10.2012 г.  
Д-904.10.2012 г.'Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Лом, съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията'12.10.2012 г.Прекратена  чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП05.10.2012 г.  
Д-1123.10.2012 г.Доставка на въглища и дизелово гориво за отоплителен сезон 2012 г. - 2013 г. за нуждите на Община Лом, Детски градини, Детски ясли, Социални, Културни институции и кметства. Избран изпълнител'КРИСТАЛ ОЙЛ' ЕООДПосети връзкатачл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП   
У-1430.10.2012 г.'Изготвяне на работен проект за изграждане на Зелена и достъпна градска среда гр. Лом'07.11.2012 г.Избран изпълнител'Арт-Дизайн' ЕООД чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП06.11.2012 г.  
С-1101.11.2012 г.'Инженеринг /техническо-проектна документация и авариен ремонт/ на външен водопровод ДВХУИ 'Св. Георги Победоносец', м. Чучурката'09.11.2012 г.Избран изпълнител'КОМОС' ООД чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП08.11.2012 г.  
У-1507.11.2012 г.'Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на проект 'Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Лом'15.11.2012 г.Избран изпълнителЕТ 'СТИВ - СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНКА ИВАНОВА' чл. 14, ал, 4, т.2 от ЗОП14.11.2012 г.  
С-901.10.2012 г.'Ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа на Община Лом за 2012г. с подобекти:1.ОР/IІ-11/ПСЗ Юг/ІІІ-114/;2.ОР №MON2136 /III-114,Лом-Ст.махала-Трайково-Замфир/II-81/в частта с.Трайково;3.ОР №MON2136 /III-114,Лом-Ст.махала-Трайково-Замфир/II-81/в частта от ІІ-81 до c.Замфир29.10.2012 г.Избран изпълнителОБЕДИНЕНИЕ 'ЗАПАД ЧИТТ' чл. 14, ал. 3 от ЗОП22.10.2012 г.  
С-1005.10.2012 г.' Изпълнение на строително-ремонтни работи по проект 'Технологично обновление на МБАЛ 'Св. Николай Чудотворец' град Лом', Договор Nо BG161PO001/1.1-11/2011/011 по схема 'Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации' на ОП 'Регионално развитие' 2007-2013 г.'30.10.2012 г.Избран изпълнител'КОМОС' ООД чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП23.10.2012 г.  
ПО-21928.2.2013 г.Предварително обявление: Оборудване заседателна зала ОбС Лом    Предварително обявление   
У-2502.1.2013 г.'Извършване на оценка за съотвествие с нормативните изисквания на инвестиционен проект за обект 'Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом' Избран изпълнител'ЕММИ-КОНСУЛТ' ООД чл. 14, ал. 5 от ЗОП   
У-1914.4.2016 г.'Дезинсекция срещу комари на територията на Община Лом за 2016 г.'26.4.2016 г.   чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП26.4.2016 г.  
С-825.9.2012 г.'Изпълнение на строително-монтажни работи по проект 'Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Лом' Договор NBG161PO001/1.1-12/2011/039 по схема 'Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск' на ОП 'Регионално развитие' 2007-2013 г.'19.10.2012 г.Избран изпълнителКонсорциум 'Стенли 03' ЕООД - 'Лобут - АК Лобутов Конярски и сие' СД ДЗЗД чл. 14, ал. 3, т. 112.10.2012 г.  
ПО-20227.2.2013 г.Предварително обявление: Избор на изпълнител за строително-монтажни дейности /СМР/ за изграждане на нов търговско логистичен център в гр. Лом по проект    Предварително обявление   
ПО-20527.2.2013 г.Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици до 16 год. за учебната 2013-2014г.    Предварително обявление   
ПО-20327.2.2013 г.Предварително обявление: Доставка на специализирана техника за ОП 'Чистота - Лом' - самослав до пет тона    Предварително обявление   
ПО-22328.2.2013 г.Предварително обявление: Обзавеждане - мебели и техника по Проект „Звено за услуги в домашна среда-Лом“ – ОПРЧР    Предварително обявление   
ПО-20427.2.2013 г.Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, ДЯ и ДСП за 2013 г. - 2014 г.    Предварително обявление   
ПО-22028.2.2013 г.„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Лом” Договор N BG161PO001/1.1-12/2011/039 по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.”        
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
Next
[Condition]Създай филтър