Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Име[Filter]
Документ №[Filter]
№ договор (сигнатура)[Filter]
Начална дата проект[Filter]
Срок кандидатстване[Filter]
Програма[Filter]
Изпълнител[Filter]
Място на изпълнение[Filter]
Цел[Filter]
Резултати[Filter]
Регистриран на[Filter]
Вид финансиране[Filter]
Статус[Filter]
Вид обществена поръчка[Filter]
Консултант[Filter]
Ръководител[Filter]
Кратко описание[Filter]
Срок[Filter]
Файл[Filter]
Входящ номер[Filter]
Предложена цена[Filter]
Одобрена цена[Filter]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
Защитено жилище за лица с психични разстройства - Лом90-1 30.12.1899 г.30.12.1899 г.     27.6.2013 г.финансиране по оперативна програма Проект  Защитено жилище за лица с психични разстройства - Лом26.8.2013 г.    
'Традиции и иновации в представянето на социални услуги за лица с увреждания'90-0BG051РО001-7.0.07-0116-С0001 /16.4.201301.6.2013 г.30.12.1899 г.Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'  1. Обмяна на опит с Холандия, чрез посещения на място, обмяна на идеи, социални политики, ноу-хау и персонал за повишаване капацитет на лица заети в общинска администрация, неправителствени организации и социално икономически партньори. 2. Сътрудничество между община Лом, фондация 'Де Пасерел' Холандия и фондация 'Де Пасарел България' при разработване на интегриран модел за социално включване на лица с увреждания; 3. Осигуряване на условия за предоставяне на качествени социални услуги за хора с увреждания в територията на община Лом чрез активно сътрудничество между всички заинтересовани страни на всички нива. 09.5.2013 г.финансиране по оперативна програма Проект  Разработване и прилагане на иновативен модел за ефективно предоставяне на услуги за социално включване на хора с увреждания на територията на община Лом.30.4.2015 г.   272828
Звено за услуги в домащна среда63-00- 100BG051РО001-5.1.04-00.48-С-0001/27.11.201227.11.2012 г.30.12.1899 г.     28.11.2012 г.финансиране по оперативна програмаСтартиране(избор на кандидати)Проект  Звено за услуги в домащна среда31.3.2014 г.   238240
'Подкрепа за достоен живот'BG09-1207-1BG09-1207-1/18.11.201018.11.2010 г.30.12.1899 г.   Обслужване на хора с трайни увреждания 47 - от лични асистенти 47Обслужване на хора с трайни увреждания 51 - от лични асистенти 5101.8.2012 г.финансиране по оперативна програмаИзпълнениеПодкрепа за достоен живот  Обслужване на хора с трайни увреждания от лични асистенти03.9.2012 г. /18.11.20100186988
[Condition]Създай филтър