Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
Файл[Filter]
Скица[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
102903.5.3005 г.ЧастнаЧаст от УПИ ХV-5944 в квартал 86 по плана на гр.Лом, кв. Младеново в размер на 20 кв.м.гр.Лом, кв. Младеново, кв.86, УПИ ХV-5944север - ул. 'Ален мак', изток - останалата част от УПИ ХV-5944, юг - ул. 'Софийска'  НеСвали файла 
46906.1.2020 г.ЧастнаИмот № 143016 в местността 'Чокойски гред' с площ 2278 кв.м, категория четвърта.землището на кв.Младеново, гр.Лом, местност 'Чокойски гред'   Не  
304022.5.2018 г.Публична1. Поземлен имот № 000208 /двеста и осем/ с площ 778 /седемстотин седемдесет и осем/ кв.м, начин на трайно ползване - водоем, находящ се в землището на с. Добри дол. 2. Масивна сграда - хлораторно при водоем V-300 със застроена площ 49,40 кв.м /четиридесет и девет кв.м и четиридесет кв. см/, на един етаж, построена 1975г.Област Монтана, Община Лом, с. Добри дол, поземлен имот № 000208 по картата на възстановената собственост на с. Добри долСевер и изток - 011004; юг - 011003 и 000202; запад - 011002АДС № 51/09.06.1995г. НеСвали файла 
304122.5.2018 г.ЧастнаУПИ ІV /четири/ с площ 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ кв.м в квартал 68 /шестдесет и осем/ по регулационния план на с. Трайково.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, с. Трайково, ул. 'Комсомолска', УПИ ІV в кв. 68 по РП на с. Трайково, одобрен със зап. № 7019 и 7020 от 1944г.Север - улица с ОТ 163-182, изток - имот извън регулация, юг - УПИ ІІІ-375, запад - улица с ОТ 69-163АДС № 10/03.07.1986г. НеСвали файла 
303903.5.2018 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.505.6005 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и пет.шест хиляди и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м, представляваща част от имот № 2131 /две хиляди сто тридесет и едно/ в квартал 73 /седемдесет и три/ по регулационния план на гр. Лом. Целият имот е с площ 861 /осемстотин шестдесет и един/ кв.м.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Кубадин' № 92, ПИ с идентификатор 44238.505.6005 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот № 2131, кв. 73 по РП на гр. Лом, одобрен със заповед № 643/1992г.Север - 44238.505.2134 и 44238.505.2132, изток - 44238.505.6137 /ул. 'Кубадин'/, юг - 44238.505.6006 и 44238.505.6027, запад - 44238.505.2135  НеСвали файла 
303824.4.2018 г.Публична1. Масивна сграда с идентификатор 44238.507.223.2 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и седем.двеста двадесет и три.две/ по кадастралната карта на гр. Лом, със застроена площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м, на един етаж, представляваща помпена станция за канални води, построена 1984г. 2. Масивна сграда с идентификатор 44238.507.223.3 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и седем.двеста двадесет и три.три/ по кадастралната карта на гр. Лом, със застроена площ 97 /деветдесет и седем/ кв.м, на един етаж, представляваща командна сграда към помпената станция, построена 1984г. 3. Масивна сграда с идентификатор 44238.507.223.4 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и седем.двеста двадесет и три.четири/ по кадастралната карта на гр. Лом, със застроена площ 68 /шестдесет и осем/ кв.м, на един етаж, представляваща битова сграда към помпената станция, построена 1984г. Поземленият имот с идентификатор 44238.507.223 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и седем.двеста двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Лом е актуван с АОС № 2094/15.02.2012г.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, Промишлена зона, ПИ 44238.507.223 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: УПИ ІХ, кв. 259 по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 393/91 г.Север - 44238.507.3, 44238.507.4, 44238.507.5, 44238.507,6, 44238.507.7, 44238.507,2; изток - 44238.507.2, 44238.507.87; юг - 44238.507.17, 44238.507.224; запад - 44238.507.16, 44238.507,15, 44238.507.14, 44238.507.13, 44238.507.12, 44238.507.11, 44238.507.1АДС № 945/29.06.1995г. НеСвали файла 
303721.3.2018 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.506.9648 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин четиридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, представляващ част от УПИ ХХVІІ /двадесет и седем/ в квартал 138 /сто тридесет и осем/ по регулационния план на гр. Лом. Целият имот е с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Стара планина' № 9-11, ПИ с идентификатор 44238.506.9648 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: УПИ ХХVІІ, кв. 138 по РП на гр. Лом, одобрен с решение № 526/2006г.Север - 44238.506.7528, изток - 44238.506.2776 и 44238.506.703, юг - 44238.506.2782, запад - 44238.506.9546 /ул. 'Стара планина'/  НеСвали файла 
303520.3.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.57.7 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петдесет и седем.седем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 4698 /четири хиляди шестстотин деветдесет и осем/ кв.м, находящ се в местността 'Под шосето' в землището на кв. Момин брод, гр. Лом, категория четвърта.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, кв. Момин брод, местност 'Под шосето', ПИ с идентификатор 44238.57.7 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот № 057005 по плана за земеразделяне на кв. Момин брод, гр. ЛомСевер - 44238.57.8, изток - 44238.42.2, юг - 44238.57.6, запад - 44238.55.21АОС № 1636/01.07.2010г. НеСвали файла 
303620.3.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.57.8 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петдесет и седем.осем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 9497 /девет хиляди четиристотин деветдесет и седем/ кв.м, находящ се в местността 'Под шосето' в землището на кв. Момин брод, гр. Лом, категория четвърта.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, кв. Момин брод, местност 'Под шосето', ПИ с идентификатор 44238.57.8 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот № 057005 по плана за земеразделяне на кв. Момин брод, гр. ЛомСевер - 44238.55.25 и 44238.55.26, изток - 44238.37.51 и 44238.42.2, юг - 44238.57.7 и 44238.55.21, запад - 44238.57.4АОС № 1636/01.07.2010г. НеСвали файла 
303319.3.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.57.6 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петдесет и седем.шест/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 16467 /шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем/ кв.м, находящ се в местността 'Под шосето' в землището на кв. Момин брод, гр. Лом, категория четвърта.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, кв. Момин брод, местност 'Под шосето', ПИ с идентификатор 44238.57.6 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот № 057005 по плана за земеразделяне на кв. Момин брод, гр. ЛомСевер - 44238.55.39, 44238.55.9, 44238.55.10, 44238.55.34, 44238.57.7, изток - 44238.42.2, юг и запад - 44238.18.50АОС № 1636/01.07.2010г. НеСвали файла 
303419.3.2018 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.505.1227 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и пет.хиляда двеста двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 150 /сто и петдесет/, целият имот е с площ 550 /петстотин и петдесет/ кв. м.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Димитър Гинин' № 19-21, ПИ с идентификатор 44238.505.1227 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г;Север - 44238.505.6003, изток - 44238.505.1250 и 44238.505.1251, юг - 44238.505.6019 и 44238.505.1221, запад - 44238.505.6141 /ул. 'Димитър Гинин'/  НеСвали файла 
303207.3.2018 г.ПубличнаПоземлен имот № 000018 /осемнадесет/ с площ 62370 /шестдесет и две хиляди триста и седемдесет/ кв.м, находящ се в местността 'Утеката', землището на с. Замфир, НТП - друга селищна територия.Област Монтана, Община Лом, с. Замфир, ПИ № 000018, местност 'Утеката' по картата на възстановената собственост за землище с. ЗамфирСъседи : 000024, 320004, 320005, 320006, 000024, 330005, 330007, 000024, 340008, 340015, 000024, 350005, 350012, 000024, 360001, 360002, 360003, 360004, 360005, 360006, 360007, 360010АДС № 10/29.06.1995г. НеСвали файла 
303106.3.2018 г.Частна1.Поземлен имот с идентификатор 44238.505.4085 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и пет.четири хиляди осемдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 981 /деветстотин осемдесет и един/ кв.м, за който е отреден УПИ ХІІ /дванадесет/ в квартал 32в /тридесет и две в/ по регулационния план на гр. Лом. 2.Паянтова жилищна сграда с идентификатор 44238.505.4085.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и пет.четири хиляди осемдесет и пет.едно/, със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.м, на един етаж.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Кавала' № 10, ПИ с идентификатор 44238.505.4085 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот к. № 4085, УПИ ХІІ в кв. 32в по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 307/02г.Север - 44238.507.1, 44238.507.76, изток - 44238.507.76, юг - 44238.505.6267, запад - 44238.505.6084 /ул. 'Кавала'/АОС № 1034/17.05.2005г. НеСвали файла 
303026.2.2018 г.ЧастнаНезастроен поземлен имот с идентификатор 44238.506.2358 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.две хиляди триста петдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 366 /триста шестдесет и шест/ кв.м, за който е отреден УПИ ХХІ /двадесет и едно/ в квартал 120 /сто и двадесет/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Стара планина', ПИ с идентификатор 44238.506.2358 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: имот к. № 2358, УПИ ХХІ в кв. 120 по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 373/91г.Север - 44238.506.7530 /ул. 'Стадиона'/, изток - 44238.506.9546 /ул. 'Стара планина'/, юг - 44238.506.2359, запад - 44238.506.2363  НеСвали файла 
301620.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.656 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 997 /деветстотин деветдесет и седем/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.656 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имот № 120004 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.9573, изток - 44238.506.657, юг - 44238.120.4, запад - 44238.506.655  НеСвали файла 
301720.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.657 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните границиОбласт Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.657 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имоти №№ 120004 и 120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.9573, изток - 44238.506.658 и 44238.506.659, юг - 44238.506.660, запад - 44238.506.656  НеСвали файла 
301820.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.658 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 561 /петстотин шестдесет и един/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.658 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имот №120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.9573, изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.659, запад - 44238.506.657  НеСвали файла 
301920.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.659 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 643 /шестстотин четиридесет и три/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.659 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имот №120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.658, изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.660, запад - 44238.506.657  НеСвали файла 
302020.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.660 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин и шестдесет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 1120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.660 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имоти №№120004 и 120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.657 и 44238.506.659, изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.661, запад - 44238.120.4  НеСвали файла 
302120.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.661 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 1302 /хиляда триста и два/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните границиОбласт Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.661 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имоти №№120004 и 120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.660, изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.662, запад - 44238.120.4  НеСвали файла 
302220.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.662 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 725 /седемстотин двадесет и пет/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.662 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имоти №№120004 и 120002 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.661 и 44238.506.9571, изток - 44238.506.665, юг - 44238.120.4 и 44238.120.2, запад - 44238.120.4  НеСвали файла 
302320.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.663 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.663 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер, изток и запад - 44238.506.9571, юг - 44238.506.664  НеСвали файла 
302420.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.664 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 493 /четиристотин деветдесет и три/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.664 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.663 изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.665, запад - 44238.506.9571  НеСвали файла 
302520.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.665 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 587 /петстотин осемдесет и седем/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.665 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.664 изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.683, запад - 44238.506.662 и 44238.120.2  НеСвали файла 
302620.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.683 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин осемдесет и три/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 487 /четиристотин осемдесет и седем/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.683 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.665 изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.666, запад - 44238.120.2  НеСвали файла 
302720.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.666 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 666 /шестстотин шестдесет и шест/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.666 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.683 изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.667, запад - 44238.120.2  НеСвали файла 
302820.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.667 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 1029 /хиляда двадесет и девет/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.667 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.666 изток - 44238.506.9571, юг - 44238.506.668, запад - 44238.120.2  НеСвали файла 
302920.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.668 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин шестдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 1464 /хиляда четиристотин шестдесет и четири/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.668 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: нямаСевер - 44238.506.667, изток - 44238.506.9571, юг - 44238.120.4, 44238.230.53 и 44238.230.54, запад - 44238.120.4  НеСвали файла 
301419.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.654 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 1720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.654 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имот № 120004 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.9573 и 44238.506.676, изток - 44238.506.655, юг и запад - 44238.120.4  НеСвали файла 
301519.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.655 / четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.шестстотин петдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом с площ 856 /осемстотин петдесет и шест/ кв.м, представляващ урбанизирана територия извън строителните граници.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.506.655 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД- 18-5/26.01.2009г; стар идентификатор: част от имот № 120004 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.506.9573, изток - 44238.506.656, юг - 44238.120.4, запад - 44238.506.654  НеСвали файла 
301312.2.2018 г.ЧастнаПоземлен имот № 041009 /четиридесет и една хиляди и девет/, с площ 600 /шестстотин/ кв.м, находящ се в местността 'Поста', землището на с. Долно Линево, начин на трайно ползване - полски път.Област Монтана, Община Лом, с. Долно Линево, местност 'Поста', ПИ № 041009 по плана за земеразделяне на с. Долно ЛиневоСъседи: 041010, 041011, 000178, 041008, 041007  НеСвали файла 
301208.2.2018 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.506.702 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.седемстотин и две/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 373 /триста седемдесет и три/ кв.м, представляващ част от УПИ ХVІ /шестнадесет/ в квартал 142 /сто четиридесет и две/ по регулационния план на гр. Лом. Целият имот е с площ 757 /седемстотин петдесет и седем/ кв.м.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Братя Миладинови' № 9, ПИ с идентификатор 44238.506.702 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ХVІ в кв. 142 по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 526/2006г.г.Север - 44238.506.9576, изток - 44238.506.2752, 44238.506.2753 и 44238.506.2754, юг - 44238.506.2765, запад - 44238.506.9544 /ул. 'Пилистър'/  НеСвали файла 
301131.1.2018 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.506.29 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 232 /двеста тридесет и два/ кв.м, представляващ УПИ ІІ /две/ в квартал 165 /сто шестдесет и пет/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Славянска' № 148а, ПИ с идентификатор 44238.506.29 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ІІ в кв. 165 по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 373/1991г.Север - 44238.506.9528 /ул. 'Юрий Венелин'/, изток - 44238.506.5137 /ул.'Славянска'/, юг - 44238.506.3214, запад - 44238.506.9505 /ул. 'Хаджи Димитър'/  НеСвали файла 
301019.1.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.133.31 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.сто тридесет и три.тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 12623 /дванадесет хиляди шестстотин двадесет и три/ кв.м, начин на трайно ползване - ливада, находящ се в местността 'Ливагето', землището на гр. Лом, категория - четвърта.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, местност 'Ливагето', ПИ с идентификатор 44238.133.31 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: имот № 133031 по плана за земеразделяне на гр. ЛомСевер - 44238.133.16, изток - 44238.133.33, 44238.133.10 и 44238.133.30, юг - 44238.133.9, 44238.133.6 и 44238.133.7, запад - 44238.133.100  НеСвали файла 
300715.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3467 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин шестдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 327 /триста двадесет и седем/ кв.м, попадащ в УПИ ХХVІІІ /двадесет и осем/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 9 , ПИ 44238.506.3467 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: имот № 3467, УПИ ХХVІІІ, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3465 и 44238.506.9570, изток - 44238.506.3468, юг - 44238.506.5113, запад - 44238.506.3466  НеСвали файла 
300815.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.5096 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.пет хиляди деветдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 155 /сто петдесет и пет/ кв.м, попадащ в УПИ VІІІ-5096, 3459 /осем-пет хиляди деветдесет и шест, три хиляди четиристотин петдесет и девет/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 4 , ПИ 44238.506.5096 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: имот № 5096, УПИ VІІІ-5096, 3459, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3456, изток - 44238.506.3458, юг - 44238.506.3459 и 44238.506.9570, запад - 44238.506.3455 и 44238.506.3460  НеСвали файла 
300915.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.5098 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.пет хиляди деветдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 139 /сто тридесет и девет/ кв.м, за който е отреден УПИ ХІ-5098 /единадесет-пет хиляди деветдесет и осем/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 12 , ПИ 44238.506.5098 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ХІ-5098, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3453, изток - 44238.506.3461 и 44238.506.9570, юг - 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, запад - 44238.506.3452 и 44238.506.3465  НеСвали файла 
300214.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3458 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин петдесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 306 /триста и шест/ кв.м, за който е отреден УПИ VІІ-3458 /седем - три хиляди четиристотин петдесет и осем/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Тунджа' № 44, ПИ 44238.506.3458 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ VІІ-3458, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3457, изток - 44238.506.9555 /ул. 'Тунджа'/, юг - 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, запад - 44238.506.5096 и 44238.506.3459  НеСвали файла 
300314.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3459 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 186 /сто осемдесет и шест/ кв.м, попадащ в УПИ VІІІ-5096,3459 /осем - пет хиляди деветдесет и шест, три хиляди четиристотин петдесет и девет/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 6, ПИ 44238.506.3459 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: имот к.№ 3459, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.5096, изток - 44238.506.9570 и 44238.506.3458, юг - 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, запад - 44238.506.3460  НеСвали файла 
300414.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3460 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин и шестдесет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 200 /двеста/ кв.м, за който е отреден УПИ ІХ-3460 /девет - три хиляди четиристотин и шестдесет/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 8, ПИ 44238.506.3460 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ІХ-3460, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3455, изток - 44238.506.5096 и 44238.506.3459, юг - 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, запад - 44238.506.3461  НеСвали файла 
300514.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3461 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин шестдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м, за който е отреден УПИ Х-3461 /десет - три хиляди четиристотин шестдесет и едно/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 10, ПИ 44238.506.3461 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ Х-3461, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006гСевер - 44238.506.3454, изток - 44238.506.3460, юг - 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, запад - 44238.506.3453 и 44238.506.5098  НеСвали файла 
300614.12.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.3465 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.три хиляди четиристотин шестдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 400 /четиристотин/ кв.м, за който е отреден УПИ ХІІ-3465 /дванадесет - три хиляди четиристотин шестдесет и пет/ в квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цибрица' № 11 , ПИ 44238.506.3465 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ХІІ-3465, кв. 271 по РП на гр. Лом, одобрен с Решение № 526/2006г.Север - 44238.506.3452, изток - 44238.506.5098 и 44238.506.9570 /ул. 'Цибрица'/, юг - 44238.506.3466, запад - 44238.506.9571  НеСвали файла 
300113.12.2017 г.ЧастнаИдеална част от поземлен имот с идентификатор 44238.505.1825 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и пет.хиляда осемстотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 110 /сто и десет/ кв.м, за който е отреден УПИ ХХХІV /тридесет и четири/ в квартал 87 /осемдесет и седем/ по регулационния план на гр. Лом. Целият имот е с площ 763 /седемстотин шестдесет и три/ кв.м.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Цар Асен' № 29, ПИ 44238.505.1825 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ХХХІV, кв. 87 по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 373/1991г.Север - 44238.505.6165 /ул. 'Цар Асен'/, изток - 44238.505.6139 /ул. 'Цар Шишман'/, юг - 44238.505.1826, запад - 44238.505.1824АДС № 464/05.07.1985г. НеСвали файла 
299911.12.2017 г.Публична1.Поземлен имот № 534 /петстотин тридесет и четири/ с площ 8250 /осем хиляди двеста и петдесет/ кв.м, за който е отреден УПИ І /едно/ в квартал 45 /четиридесет и пет/ по регулационния план на с. Ковачица, задно с построените в него сгради. 2.Масивна сграда със застроена площ 766 /седемстотин шестдесет и шест/ кв.м, на два етажа и мазе с площ 163,5 /сто шестдесет и три цяло и пет/ кв.м, построена 1953г - учебна сграда 3. Масивна сграда - склад със застроена площ 86 /осемдесет и шест/ кв.м, на един етаж, построена 1954г. 4. Масивна сграда - външна тоалетна със застроена площ 41 /четиридесет и един/ кв.м, на един етаж, построена 1967г.Област Монтана, Община Лом, с. Ковачица, ПИ 534, УПИ І, кв. 45 по РП на с. Ковачица, одобрен с Решение № 576/2014г.Север - улица с ОК 138-137, изток - улица с ОК 137-146, юг - улица с ОК 146-145, запад - улица с ОК 145-138АДС № 3797/12.03.2016г.Имотът е предоставен безвъзмездно за управление и ползване на Професионална гимназия по селско стопанство 'Дунавска земя', с. Ковачица съгласно Решение № 367/30.11.2017г. на Общински съвет - Лом.НеСвали файла 
300011.12.2017 г.Публична1.Поземлен имот № 161 /сто шестдесет и едно/ с площ 14720 /четиринадесет хиляди седемстотин и двадесет/ кв.м, за който е отреден УПИ І /едно/ в квартал 124 /сто двадесет и четири/ по регулационния план на с. Ковачица, задно с построените в него сгради. 2.Масивна сграда - пансион с тринадесет бр. помещения, със застроена площ 330 /триста и тридесет/ кв.м, на два етажа и мазе с площ 330 /триста и тридесет/ кв.м, построена 1932г. 3.Масивна сграда - пансион с десет бр. помещения, със застроена площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м, на два етажа и мазе с площ 140 /сто и четиридесет/ кв.м, построена 1959г. 4.Масивна сграда - работилница със застроена площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м, на един етаж, построена 1955г. Продължава в раздел 11Област Монтана, Община Лом, с. Ковачица, ПИ 161, УПИ І, кв. 124 по РП на с. Ковачица, одобрен с Решение № 576/2014г.Север - улица с ОК 251-112, изток - улица с ОК 112-15, юг - улица с ОК 15-16, запад - улица с ОК 251-16АДС № 3798/17.03.2016г. НеСвали файла 
299716.11.2017 г.Частна1.Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9662 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин шестдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 2262 /две хиляди двеста шестдесет и два/ кв.м, представляващ УПИ І /едно/ в квартал 152а /сто петдесет и две а/ по регулационния план на гр. Лом. 2. Масивна сграда с идентификатор 44238.506.9662.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин шестдесет и две.едно/ със застроена площ 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м, на един етаж, построена 1963г.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Бабуна', ПИ 44238.506.9662 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ І, кв. 152а по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 643/1992г.Север - 44238.506.9531, изток - 44238.506.9663, юг - 44238.506.9529 /ул. 'Бабуна'/, запад - 44238.506.9627 и 44238.506.2884АОС № 2033/15.09.2011г.Съгласно Решение № 309/30.06.2017г. на ОбС-Лом сградата се предоставя за създаване на услуга 'Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст /с капацитет до 8 места/.'НеСвали файла 
299816.11.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.506.9663 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 991 /деветстотин деветдесет и един/ кв.м, представляващ УПИ ІІ /две/ в квартал 152а /сто петдесет и две а/ по регулационния план на гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Бабуна', ПИ 44238.506.9663 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ ІІ, кв. 152а по РП на гр. Лом, одобрен със зап. № 643/1992г.Север - 44238.506.9531, изток - 44238.506.9606 и 44238.506.2888, юг - 44238.506.9529 /ул. 'Бабуна'/, запад - 44238.506.9662АОС № 2033/15.09.2011г. НеСвали файла 
299609.11.2017 г.Публична1.Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9656 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта н гр. Лом, с площ 5730 /пет хиляди седемстотин и тридесет/ кв.м, представляващ УПИ Х /десет/ в квартал 186 /сто осемдесет и шест/ по регулационния план на гр. Лом. 2.Масивна сграда с идентификатор 44238.506.9656.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и шест.едно/ със застроена площ 553 /петстотин петдесет и три/ кв.м, на един етаж, построена 1976г.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Даме Груев', ПИ 44238.506.9656 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ Х, кв. 186 по РП на гр. Лом одобрен със зап. № 643/1992г.Север - 44238.506.9657; изток-44238.506.3565, 44238.506.3566, 44238.506.3567 и 44238.506.3568; юг - 44238.506.5153 /ул. 'Чеган'/, запад -44238.506.5144 /ул. 'Даме Груев'/АОС № 59/02.03.1999г. НеСвали файла 
299503.11.2017 г.Публична1.Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9657 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и седем/ по кадастралната карта н гр. Лом, с площ 11321 /единадесет хиляди триста двадесет и един/ кв.м, представляващ УПИ І /едно/ в квартал 186 /сто осемдесет и шест/ по регулационния план на гр. Лом. 2.Масивна сграда с идентификатор 44238.506.9657.1 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и седем.едно/ със застроена площ 1001 /хиляда и един/ кв.м, на четири етажа, построена 1976г. 3.Масивна сграда с идентификатор 44238.506.9657.2 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и седем.две/ със застроена площ 591 /петстотин деветдесет и един/ кв.м, на един етаж, построена 1976г. 4. Масивна сграда с идентификатор 44238.506.9657.3 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и шест.девет хиляди шестстотин петдесет и седем.три/ със застроена площ 57 /петдесет и седем/ кв.м, на един етаж, построена 1976г.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ул. 'Даме Груев' № 1, ПИ 44238.506.9657 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: УПИ І, кв. 186 по РП на гр. Лом одобрен със зап. № 643/1992г.Север - 44238.506.5143 /ул. 'Червена стена'/; изток-44238.506.3561, 44238.506.3562, 44238.506.3563, 44238.506.3564, 44238.506.3565; юг - 44238.506.9656, запад -44238.506.5144 /ул. 'Даме Груев'/АОС № 59/02.03.1999г.Имотът е предоставен за безвъзмездно управление на ІІІ-то ОУ 'Отец Паисий' гр. Лом със заповед № 453/25.07.2013г. на кмета на Община Лом.НеСвали файла 
299421.8.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 44238.507.187 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем.петстотин и седем.сто осемдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 4472 /четири хиляди четиристотин седемдесет и два/ кв.м, попадащ в УПИ ІV /четири/, квартал 258а /двеста петдесет и осем а/ по регулационния план на 'Промишлено складова зона'-Север, гр. Лом.Област Монтана, Община Лом, гр. Лом, ПСЗ-Север, ПИ 44238.507.187 по КК на гр. Лом, одобрена със зап. № РД-18-5/26.01.2009г.; стар идентификатор: част от УПИ ІV, кв. 258а по РП на ПСЗ-Север, одобрен със зап. № 200/1994г.Съседи - 44238.507.165, 44238.507.109, 44238.507.186, 44238.507.123, 44238.507.111, 44238.507.152, 44238.507.164, 44238.507.76  НеСвали файла 
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
59
60
61
Next
[Condition]Създай филтър